USHT

Arbeidspakke 5 Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne

Arbeidspakke 5 Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne

E-helse Vestland har blitt tatt opp i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) "Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne". NVP arrangerer oppstartsamling 18. mars 2021.

Eit barn balanserer på leikeapparat foran eit stort bygg, Rikshospitalet - Klikk for stort bilete I 2015 starta Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) ei utprøving av velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne i 7 norske kommunar. I 2020 vart det laga ein rapport Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser - erfaringsrapport fra 4 års utprøving Og frå 2021 skal desse erfaringane og kunnskapen spreiast og implementerast, slik at velferdsteknologiske løysingar skal kunne bli ein del av tenestetilbodet til barn og unge.

Til saman 10 kommuneprosjekt vart tatt opp i NVP sitt "Barn- og ungeprosjekt". E-helse Vestland har 5 kommunar som er spydspisskommunar: Alver, Austevoll, Fjaler, Gulen og Luster.

Ei arbeidsgruppe er etablert. Her er representantar frå NFU Vestland, Ungdomsrådet Helse Bergen, NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, dei 5 prosjektanansvarlege i spydspisskommunane, prosjektmedarbeidar og prosjektleiar i E-helse Vestland, samt arbeidspakkekoordinator frå E-helse Vestland

Det er laga møte- og aktivitetsplan og skrive oppsummeringsnotat frå møter og arrangement. 

Vestlandsprosjektet som er del av E-helse Vestland har sidan 2019 hatt ein "Tenketank" som har laga ein Sluttrapport Tenketanken skal jobbe vidare med å ta i bruk velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming og kome saman for å dele erfaringar. Tenketanken skal òg fungere som referansegruppe for arbeidsgruppa i arbeidspakken.

For meir informasjon, finn du her ein film:
Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøver ut teknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Status pr. juni 2021:

  • Arbeidsgruppa har hatt sitt andre møte, 25.05 
  • Det er oppretta eit Arbeidsgruppeoppdrag
  • Det vart gjennomførast workshop knytt til milepæl 1 gevinstar og mål i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram 06.05.21
  • Det er innvilga kompetansetilskot i tenester til personar med utviklingshemming. Meir informasjon om tiltak kjem
  • Det vart gjennomført digital workshop med tema "Fokus brukarbehov" 14.06

Kvikkguide Velferdsteknologi

Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

 

 

 

Kontakt

Gro Helen Dyrdal Løvik
Prosjektmedarbeidar
E-post
Mobil 408 01 646

Fant du det du lette etter?