Digital heimeoppfølging

 

Involverte i arbeidsgruppen: 

Representantar frå kommunar
Representantar frå sjukehus

Representantar frå fastlegane
Representantar frå brukarorganisasjonar 
Representantar frå fagorganisasjonar
Helseforetak: Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde 

IKT miljø: Helse Vest IKT, SYS IKT 
InnoMed 

Tema: Helsetenester med digital heimeoppfølging
Prosjektleiar E-helse Vestland: Kari E. Bjørkheim
Prosjektkoordinator: Per Waardal
Periode: 2021- 2025

Bakgrunn

E- helse Vestland har lagt til grunn ein eiga arbeidspakke og arbeidsgruppe for digital heimeoppfølging. Arbeidet skal gje grunnlag for korleis ein kan tilrettelegge og gjennomføre digital heimeoppfølging som er tenleg for brukar og pårørande. I dette arbeidet skal ein utvikle og leggje til rette for tenester som femner om både primærhelsetenesta og spesialisttenestene. 

Arbeidspakken har fått tildelt ressursar frå Innomed for prosessveiledning, og aktiviteter og framdrift blir difor utvikla i samarbeid med InnoMed.

Mål

Målet for ordninga er betre fysisk og psykisk helse, betre pasientopplevelse for personer som nyttar digital heimeoppfølging, samt auka bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. Pasientene skal  få heilhetlige og sameahengende tenester som bidreg til auka meistring og sjølvstendigheit for brukar, tidleg oppdagelse av tegn til forverring, betre helse, lågare ressursbruk for tenestene og gjer helse- og omsorgstjenestene betre rusta til å møte bærekraftutfordringer dei står foran.

Målgruppe

Målgruppa er pasientar med kroniske sjukdommar, med medium til høg risiko for forverring av tilstand, reinnleggelse på sjukehus, auka behov for helse- og omsorgstenester, betydeleg behov for koordinering på tvers av sektor eller der ein forventer ynskja nytte knytt til meistring, pasientopplevelse og ressursbruk.

Metode

Arbeidet følgjer, og er ein del av det nasjonale programmet for velferdsteknologi og e-helse tenester. Innomed gir prosessveiledning og bistår med kompetanse, metodikk og verktøy inn i prosjektet.

Erfaringer

Etter fleire aktiviteter og prosessar, og med særleg vekt på brukarsynspunkt, har ein fått slike råd for det vidare arbeid;

 • Utvikle tenester som har nyttverdi for brukar
 • Utgangspunkt i brukar synspunkt
 • Spart reise og transport tid for brukar
 • Sparte ressursar for følgetenester/pårørande/tenestene
 • Gjere brukar/pårørande betre i stand til å følge opp eiga helse
 • Rettar seg mot kroniske tilstandar
 • Tenester som ikke er bunde til særskilte diagnoser
 • Video/samkonsultasjonar peikar seg ut i første omgang
 • Tenester som er nyttige for kommunar og sjukehus
 • Tenester som er universelle og berekraftige
 • Det må bli realisert resultat/ starte opp konkrete tenester/aktivitet i 2022
 • Utvikling av digital heimeoppfølging skal ta omsyn til personar som ikke kan håndtere digitale verktøy
 • Gjere bruk av eksisterande verktøy og system i sjukehus og kommunar

Nettverk for responstenesteløysingar

Alle kommunar som tek i bruk velferdsteknologi, må ha ei løysing for mottak av signal/alarm.  E-helse Vestland har frå 2021 drifta eit nettverk for responstenestene. Nokon kommunar har eige responssentral, som omfattar alt frå vurdering, installering, mottak av signal/alarm og respons/utrykking. Fleire kommunar har ein felles responssentral og andre nyttar mobilt vaktrom eller får behov dekka frå eksterne leverandørar.

I nettverket deler ein erfaringar og kunnskap til nytte for kommunane og brukarane. Hensikt er å betra kvaliteten på responstenestene i Vestland. Erfaringar innan responsteneste for velferdsteknologi blir brukt som grunnlag ved oppretting av responsteneste for digital heimeoppfølging. Det krev tidvis ein anna kompetanse, til dømes helsefagleg oppfølging av brukar, men der det er mogleg vil desse satsingane sjåast i samanheng.

Resultater

E-helse Vestland har no sett i gang eit arbeid for å realisere digital heimeoppfølging i tråd med nasjonale føringar. Som del av denne satsinga har vi i første omgang valt å utvikle treparts video. Dette inneber konsultasjonar mellom sjukehus/ spesialistar, kommunar og brukar/pasient/pårørande, der alle partane er påkobla i samtid.

Samkonsultasjonane blir no prøvd ut i tre ulike område;

 • Ullensvang/Kvinnherad kommune/ Helse Fonna - gjeld konsultasjonar i forhold til sår og sårbehanding.
 • Sogndal/ Årdal  kommuner/Helse Førde. Det pågår utviding til fleire kommunar  i området og nord i fylket  - gjeld avklaring av situasjonar innan psykisk helsevern
 • Stryn kommune/ Helse Førde –  gjeld konsultasjonar i forhold til sår og sårbehandling

 

Ressurssamling

Kontakt

Per Waardal
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 92 84 75 77