USHT

Arbeidspakke 2: Tenester med digital heimeoppfølging

Arbeidspakke 2: Tenester med digital heimeoppfølging

Arbeidspakken Digital heimeoppfølging  omfattar tenesteutvikling for digital heimeoppfølging i nært samarbeid med sjukehusa og kommunane i samband med dei nye helsefellesskapa sitt arbeid med å planlegge og utvikle tenester der teknologi bør vere ein integrert del av pasientforløpa. 

Teknologi endrar tenestene, og utfordrar organisering, arbeidsformer og finansieringsordningar. Det er krevjande å gå frå pilotering til drift, og dette krev fokus på utviklingsarbeid over tid. I 2020 vart samarbeid med HelseVest og fastlegar inklusiv med KS Vest vore utvikla med utgangspunkt i dei utadvende sjukehusa og då særleg med «Medisinsk avstandsoppfølging» der Stadt kommune er med i ein nasjonal pilot.

Prioriterte delaktivitetar i 2021:  

2.1 Tenester med digital heimeoppfølging - forankring  

2.2 Identifisere pasientgrupper, utvikle tenester for brukarane og samarbeidsområder mellom helsepersonell 

 2.3 Førebu dei operative løysingane i 2022 av systemstøtte og samarbeid om vedlikehald og oppfølging av teknisk feil på utstyr hjå pasienten 

Implementering av digital heimeoppoppfølging  

Kvikkguide digital heimeoppfølging 

Avklare behov og etablere samarbeid 

Eit viktig første steg i arbeid med digital hjemmeoppfølging er å bestemme seg for kva ein vil oppnå med tenesten og for kva  målgrupper som er aktuelle. Brukarorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og representanter fra fastlegene er med desse vurderingane,

I behovsfasen er det viktig å avdekke:  

 • spesifikke diagnosegrupper eller andre område som er etterspurt for digital heimeoppfølging
 • brukergrupper med høgt forbruk av helsetjenester som polikliniske konsultasjonar,  innleggelsar, forbruk av heimebaserte  tenester, korttidsopphold og fastlege konsultasjonar 
 • brukergrupper det er viktig å trygge 
 • behov for smittevern (med tanke på Corona-oppfølging) 
 • forenkle kvardagen for pasient og pårørande

Status pr. okt   2021: 

 • Brei arbeidsgruppe og arbeidsutval er etablert
 • Oppdragsnotat ligg føre
 • InnoMed er prosessveiledar - og har Digital heimoppfølging E-helse Vestland som satsingsområde
 • 8 kommunar er gått inn som  pilotkommunar med Stad kommune som ressurskommune
 • Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna, Helse vest IKT, fastlegar, sjukehusa, IKT er med i arbeidsgruppene
 • Brei brukardeltaking frå 5 organisasjonar 
 • Gjennomført to workshop 16. mars og 4. mai der m.a. behovskartlegging og nytteverdi var tema 
 • Samanstillingar av kunnskap og erfaringar frå relevante område pågår
 • Arbeid med brukerhistorier  pågår 
 • Seminar  26. og 27. oktober i Bergen 
 • Samarbeid med andre relevante prosjekt både nasjonalt og regionalt

Behovskartlegging til nå har endt ut i slik fokus; nytteverdi for bruker, sparte reisetid for bruker og pårørende, effektive tjenester og universell  utforming av  tjenester.

Arbeidsgruppeoppdrag

Arbeidsgrup (PDF, 325 kB)e-helse vest deltagere DHO (PDF, 425 kB)peoppdrag arbeidspakke 2 Tenester med digital heimeoppfølging

Deltakare 

e-helse vest deltagere DHO (PDF, 425 kB)

Referat

E-helse Vestland workshop DHO 16.03.21_referat (PDF, 287 kB)
E-helse Vest workshop DHO 04.05.21_referat (PDF, 503 kB)

E-helse vest ref DHO møte 170621 (PDF, 518 kB)

Møte- og aktivitetsplan

E-helse vest møteplan DHO (PDF, 499 kB)
E-helse vest ref DHO møte 250821 (PDF, 506 kB)
E-helse program og invitasjon 26-27 okt. (PDF, 212 kB)

Kontakt

Per Waardal
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 928 47 577

Fant du det du lette etter?