Digital heimeoppfølging seminar - 26. og 27. okt

 

Seminaret vart ein aktivitet i e- helse Vestland si arbeidspakke om digital heimeoppfølging. Vi hadde fokus på bredden i digital heimeoppfølging, nasjonal status på området, erfaringsformidling og døme frå vestlandet. Det ble og satt fokus på brukarhistorier som verkemiddel og korleis vi skal jobbe vidare. Det vart fleire innlegg om temaet , og arbeid i grupper/ refeksjonar.

På samlinga vart det innlegg frå fleire ulike aktørar, blant anna frå: Innomed v/ Laura Kleiven, Helsedirektoratet v/ Siw Helene Myhrer, Nasjonalt senter for ehelse forskning i Tromsø  v/ Gunn Hilde Rotvold, Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt v / Gry Elise Albrektsen, Helse Bergen v/ Heidi Markussen og Hilde Kristin Tveit, Stad kommune  v/ kommunalsjef Barbro Longve, Helse Bergen v/ Tine Nordgren, eldrerådet v/ Harald Ekroll, Helse Vest IKT v/Kari Støfringsdal og Norwegian Smart Care Cluster v/ Tone Skår.

Ei stor takk til ale dei som deltok.