Høyring: Forslag til endringar i pasientjournallova og IKT-standardforskrifta - Tilgjengeliggjering av og betaling for nasjonale e- helseløysingar.

Det ligg ute høyring på Forslag til endringar i pasientjournallova og IKT-standardforskrifta med høyringsfrist 18. august 2021.  

Gerd Altmann fra Pixabay Forslaget pålegg verksemde som yt helse- og omsorgstenester å gjere tilgjengeleg og ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløysingar i sin verksemd. Forslaget  omfattar løysingar for elektroniske reseptar (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenett, inkludert grunndata. Forslaget pålegg og verksemda å betale for forvaltning og drift av løysingane.   

Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger - regjeringen.no