Digital heimeoppfølging

 

Involverte 

Representantar frå kommunar
Representantar frå sjukehus

Representantar frå fastlegane
Representantar frå brukarorganisasjonar

Representar frå utdanningar og forskning  
Representantar frå fagorganisasjonar
 
Helseforetak: Helse Fonna, Helse Førde 

IKT miljø: Helse Vest IKT, SYS IKT 
InnoMed 

Tema: Helsetenester med digital heimeoppfølging
Prosjektleiar E-helse Vestland: Kari E. Bjørkheim
Prosjektkoordinator: Per Waardal
Periode: 2021- 2025

Sunnfjord kommune administrerer  og gjennomfører eit av dei 16  nasjonale prosjekta som tek del  i det nasjonale programmet for spreiing av digital heimeoppfølging. Programmet er initiert og delvis finansiert frå Helsedirektoratet. InnoMed gir  prosessrettleiing til utviklingsarbeidet. 
Det er ei nasjonal satsing som ligg til grunn. Programmet skal bidra til at kommunar, medrekna fastlegar, i samarbeid med helseføretak skal ta i bruk digital heimeoppfølging. Dette for å sikre eit godt tenestetilbod for kronisk sjuke og betre ressursutnytting på tvers av tenestenivå og sektorar. Målgruppa er pasientar med vesentleg behov for koordinering på tvers av sektorar og er knytt til auka meistring, pasientoppleving og ressursbruk. I utprøvinga har det hovudsakeleg vore pasientar med KOLS, diabetes, hjartesvikt, psykiske lidingar og kreft, men siktemålet er at fleire pasientgrupper skal få nytte godt av dette tilbodet. 
Digital heimeoppfølging skal bidra til heilskaplege og samanhengande tenester. Videre skal det bidra til auka meistring og sjølvstende for brukaren, tidleg oppdaging av  forverring, betre helse, lågare ressursbruk for tenestene og gjere helse- og omsorgstenestene betre istand til å møte morgondagens behov. 
Sunnfjord kommune  har søkt tilskotsmidlar og deltaking i det nasjonale prosjektet  på vegne av 34 kommunar i Vestland  ( e- helse Vestland). Satsinga til no har vore konsentrert til spesifikke kommunar. Intensjonen er at alle kommunar etterkvart skal få del i  satsinga. 
•    Til no har vi her lokalt fått i gang slike tenester; 
•    Samkonsultasjonar/ 3 – parts video mellom sjukehus, kommune og pasient innan sårbehandling, og gjeld p.t Ullensvang, Kvinnherad og Stryn kommunar 
•    Samkonsultasjonar/ 3 – parts video mellom sjukehus, kommune og pasient innan psykiatri/ utskrivingar frå sjukehus,  og gjeld p.t alle kommunar i tidlegare Sogn og Fjordane
Det er knytt forsking til desse tenestene, med støtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet. 
Den vidare satsinga går no på å få til bruk av eigarapporterte data, bruk av eigarbehandlingsplanar, sending/ mottak av data og helseoppfølging digitalt. Satsinga vil i første omgang bli knytt til dei same  kommunane som er i gang med samkonsultasjonar, for deretter å bli utvida til andre kommunar. Ut frå brukarønske og kartlegging i tenestene, er det peikt ut slike område; 
•   Sunnfjord/Sogndal/ Luster/ Stryn kommunar;  digital heimeoppfølging gjennom frisklivssentralene
•    Ullensvang/ Kvinnherad; digital heimeoppfølging til pasientar med KOLS og diabetes
Under sidene med møter/ aktivitetar og status/framgang gir vi meir detaljert greie for utviklinga i dei einskilde områda, og korleis arbeida er organisert. 
 

Link til Helsedirektoratet si satsing; 

www.helsedirektoratet.no/tema/digital-hjemmeoppfolging-hjemmesykehus-og-velferdsteknologi/digital-hjemmeoppfolging

Ressurssamling

Artikkelliste

Kontakt

Per Waardal
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 92 84 75 77