Meistringsteknologi for alle - 24-25.11.22

E-helse Vestland er deltakar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der velferdsteknologi til barn, unge og vaksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting er eit av fokusområda. Vi ser at kommunane etterlys kunnskap om aktuell velferdsteknologi til personar med utviklingshemming.

E-helse Vestland har starta eit samarbied i lag med MTEK for alle. Dei arrangerer ein konferanse som samsvarar godt med kommunane sine behov.

Målet med konferansen er å formidle kunnskap om meistringsteknologi til tilsette som jobbar for og med menneske med utviklingshemming i alle aldre, slik at dei i neste omgang kan legge til rette for at å ta i bruk tilgjengeleg teknologi for å auka livskvalitet, sjølvråderett, likeverd, sjølvstende og integrering.

Innhaldet i konferanseprogrammet har også stor overføringsverdi til andre brukargrupper (ADHD, autisme, asperger og andre kognitive funksjonsnedsettelser). Vi trur at tilsette som jobbar med andre brukargruppe kan ha stor glede og utbytte av mykje frå konferansens program.

Det er ikkje behov for forhåndskunnskap om «bits and bytes», men nysgjerrigheit på kva som finns der ute og eit ynskje om at dei ein yter tenester til, får tilgang til noko dei kan ha nytte og glede av.  Om du er ufaglært, faglært, pårørande eller berre nyfiken, alle vil få utbytte av desse dagene.

Utgangspunkt for konferansen er å lage noko for dei som gjev tenester i bustadar eller arbeidsplassar for menneske med utviklingshemming. Jobbar du med barn eller unge med utviklingshemming i barnehage, skole, avlastning eller bolig, er du sjølvsagd hjarteleg velkomen.

 

Fleire av føredraga innhald nødvendig informasjon om teknologi og fagleg bakgrunn. Vidare om korleis brukaren av teknologien fortel om eigne erfaringar.  Deltakarane kan får og moglegheit til å søke meir kunnskap og svar ved å besøke ulike stands og der relevante aktørar er tilgjengelege

Program frå mars da konferansen ble arrangert i Asker gir eit godt blikk på korleis dagane blir – men vil bli justert og tilpassa saman med lokale aktørar. 

Konferansen arrangerast i Bergen, Fana kulturhus 24-25. november.  Hald gjerne av datoen, påmelding kjem.