USHT

Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødde eller tidleg erverva funksjonsnedsetting

Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødde eller tidleg erverva funksjonsnedsetting

 

Involverte i arbeidsgruppen:
NFU Vestland: Evy Utne Knutsen
Ungdomsrådet Helse Bergen: Ida Elisabeth Nordvik

Statped: Sølvi Ellefsen
NAV Hjelpemiddelsentral Vestland: Charlotte Iversen
Fagforbundet seksjon kirke, kultur og oppvekst: Knut Remi Heimvik

Prosjektansvarleg i spydspisskommunane: Hildegunn Baravelli frå Alver, Sindre Lohne frå Austevoll,  Bjørn Ove Leirdal frå Luster, Arnhild Vethe frå Voss, Randi Kyrkjebø frå Fjaler, Harald Bjarte Reite frå Sunnfjord, Åshild Heggdal frå Stryn, Eva Rekkedal frå Ullensvang.

Prosjektleiar E-helse Vestland: Kari E. Bjørkheim

Prosjektkoordinator E-helse Vestland: Gro H. D. Løvik

Periode: 2021-2024

Mål

Frå Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Det overordnede samfunnsmålet for perioden 2022-2024 er som følger: ​

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling. ​

Innretningen for kommende programperiode skal omfatte følgende tiltaksområder:

Tiltak 2: Spredning av VFT til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser​

Bakgrunn

I 2015 starta Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) ei utprøving av velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne i 7 norske kommunar. I 2020 vart det laga ein rapport  Og frå 2021 skal desse erfaringane og kunnskapen spreiast og implementerast, slik at velferdsteknologiske løysingar skal kunne bli ein del av tenestetilbodet til barn og unge.

Målgruppe

Barn, unge og voksne med medfødd eller tidleg erverva nedsett funksjonsevne

Metode

E-helse Vestland er deltakar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og får prosessveiledning  derifrå. For å oppnå mål i NVP jobbar vi med fire punkt:

 • Mobilisere til og etablere satsing på velferdsteknologi til målgruppa barn og unge​
 • Kartlegging av brukarbehov ​
 • Utvikle modellar for samhandling lokalt​
 • Samarbeid med NAV og andre statlege aktører​

 Veikart for tjenesteinnovasjon, Velferdsteknologiens ABC og Kvikkguider vert brukt som verktøy.

Erfaringar

Oppsummering av 2021

 • Gjennomført 2 av 3 planlagde workshop: juni (digital) og oktober (fysisk)​
 • Utsett ein workshop, samt arbeidsgruppesamlingar på slutten av året pga. smittetrykk og ressursomlegging i kommunane ​
 • Utfordring med at deltakarane i arbeidsgruppa vart flytta i ordinær drift og ikkje fekk jobba med prosjektet​
 • Alle dåverande deltakarkommunar har levert milepæl 1 til Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) i juni 2021
 • Fleire kommunar har ikkje klart å levere milepæl 2 (september) og 3 (desember) til NVP pga. pandemitrykket
 • Fleire kommunar har ikkje klart å levere statusrapport for 3. og 4. kvartal pga. pandemitrykket
 • E-helse Vestland har levert samla statusrapport til NVP som avtalt i 3. og 4. kvartal 2021
 • Forankring: kommunane sine prosjekt har utspring i helse- og omsorgssektoren, og har jobbe med forankring i oppvekstsektoren. Få kommunar har til no lykkast med å etablert fast deltakar frå oppvekst i dei lokale arbeidsgruppene​
 • Fleire kommunar har jobba med å kartlegge tenesterreiser og å etablere tenester rundt allereie tildelte NAV-hjelpemiddel​
 • Teknologi som er tatt i bruk til målgruppa i kommunane er: NAV hjelpemiddel, elektronisk medisinseringsstøtte, dørsensor, Sampro, GPS som mobil tryggleiksalarm, GPS som kollegavarsling​
 • Ikkje tallfesta velferdsteknologi tatt i bruk i deltakarkommunane. Dette fordi NAV hjelpemiddel ikkje skal tellast med i statusrapportane til NVP (desse er registert i eige register). Samt at annan velferdsteknologi er blitt telt med i statusrapportar i «Trygghet og mestring»​-prosjekta
 • Barrierer: manglande forankring/satsing, manglar i tenestereisa, uidentifiserte behov, kommuneøkonomi, personellmangel, kompetansemangel, infrastruktur​
 • Gevinsteksempel: redusert behov for våken nattevakt, brukar sjølvhjulpen med medisin​
 • Erfaringane gjort i E-helse Vestland vert lytta til og tatt med i vidare planlegging hos Nasjonalt velferdsteknologiprogram​

 

Resultat

Gevinstrealiseringsrapport (oktober 2021)

E-helse Vestland vart i 2021 deltakarar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram for barn unge og voksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting.  I E-helse Vestland er desse kommunane spydspisskommunar: Alver, Austevoll, Bjørnafjorden, Fjaler, Luster, Stryn, Sunnfjord, Ullensvang og Voss herad. Nye kommunar vert tatt inn undervegs.

Å vere spydspisskommune betyr ei aktiv satsing på velferdsteknologi til målgruppa og med leveransar av status og milepæler til Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Vestlandsprosjektet som er del av E-helse Vestland har sidan 2019 hatt ein "Tenketank" som har laga ein sluttrapport. Tenketanken skal jobbe vidare med å ta i bruk velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming og kome saman for å dele erfaringar. Tenketanken skal òg fungere som referansegruppe for arbeidsgruppa i arbeidspakke 5. Sluttrapporten kan du lese her  (PDF, 245 kB)

Ressurssamling

 

  

 

 

 

Kontakt

Gro Helen Dyrdal Løvik
Prosjektkoordinator
E-post

Fant du det du lette etter?