Workshop i regi av Arbeidspakke 5: Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med funksjonsnedsetting

 E-helse Vestland arrangerer ein workshop i regi av Arbeidspakke 5. Tittelen for denne samlinga er "Tenestemodell sett frå brukarsida".

Eit spanande program er under utarbeiding. Aktuelle tema vil vere overgangar, opplæring og oppfølging barn og unge som brukar velferdsteknologi og samtykkekompetanse, kapittel 9 og tvang og makt.

Det er stort ynskje om å kunne møtast og vi planlegg difor ei fysisk samling, dersom det ikkje vert lat restriksjonar som hindrar dette.
 

TID OG STAD:

15. mars 2022 kl 09:30-14:00, Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen1

 MÅLGRUPPE ER:

  • Arbeidsgruppa i Arbeidspakke 5: "Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med funksjonsnedsetjing"
  • Prosjektansvarlege og deltakarar i lokale arbeidsgrupper i spydspisskommunane
  • Aktuelle leiarar i spydspisskommunane
  • Inviterte samarbeidspartar

Vi ber dykk som er prosjektansvarlege i spydspisskommunane om å invitere med dykk aktuelle i eigen kommune.